آموزش مالیات

بخشنامه

ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن

69 99 ماده واحده قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده س مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

99 ماده 143 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تائیدیه شرکت های ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01

68 99 تبیین مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01 م.ا.س #BBD0E0 » مخاطبان/ ذینفعان امور ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01

68 99 تبیین مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01 م.ا.س مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01

68 99 تبیین مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01 م.ا.س مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01

66 99 مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01 م.ا.س مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01

66 99 مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01 م.ا.س مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01

66 99 مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01 م.ا.س مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/08/24

65 99 147 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ فهرست اطلاعات ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه

درخصوص چگونگی تعطیلی ادارات دولتی درهفته جاری

شماره: 200/39556/د تاریخ: 1399/09/08 کلیه واحدهای ستادی امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها با سلام ...
بیشتر بخوانید