ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن

69

99

ماده واحده قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

س

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن

به پیوست قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1399/08/27 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/09/05 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده واحده _ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن (1399/07/30) به مدت یکسال تمدید می شود و در صورتی که در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء شود مهلت یاد شده به پایان می رسد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: طبق قانون

مدت اجرا: مطابق قانون

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی