بخشنامه

درخصوص چگونگی تعطیلی ادارات دولتی درهفته جاری

شماره: 200/39556/د

تاریخ: 1399/09/08

کلیه واحدهای ستادی

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استانها

با سلام

پیرو بخشنامه شماره 200/15102/ص مورخ 1399/09/05 و در اجرای مصوبات جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصاحبه اخیر جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص چگونگی تعطیلی ادارات دولتی طی هفته جاری، حسب تصمیمات متخذه درجلسه فوق العاده شورای محترم معاونان سازمان که راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/09/08 تشکیل گردید ، مقرر شد به منظور قطع زنجیره ویروس کرونا ، اقدامات ذیل انجام پذیرد:

1- ادارات امور مالیاتی شهرهایی که وضعیت بیماری کرونا در آنها قرمز اعلام شده تا پایان هفته جاری تعطیل می باشند.

2- ادارات امور مالیاتی شهرهایی که وضعیت بیماری کرونا در آنها نارنجی و یا زرد اعلام شده تابع شرایط، ضوابط و تصمیمات ستاد مبارزه باکرونای استانی و بخشنامه شماره 200/15102/ص مورخ 1399/09/05 خواهد بود.

3- معاونان سازمان و سایر اعضای شورای معاونان به منظور انجام هماهنگی های لازم و راهبری امور سازمان بطور مستمر در محل کار خود حضور خواهند داشت.

4- چگونگی حضور کارکنان ستاد سازمان ، ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران و ستاد ادارات کل امور مالیاتی تا پایان هفته جاری به عهده معاونان ذیربط سازمان ، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل مربوط می باشد.

بدیهی است چنانچه در جهت اجرای دقیق ، صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی وجود یک یا چند نفر از کارکنان لازم و ضروری باشد حضور این دسته از کارکنان با تشخیص مدیرکل امور مالیاتی ذیربط الزامی است.

ضروری است مدیران کل محترم ضمن اطلاع رسانی لازم به همکاران ، مراتب را به نحو مقتضی به مودیان مالیاتی نیز اطلاع رسانی نمایند.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور