قوانین و بخشنامه های مالیاتی

بخشنامه
با عنایت به تعریفی که در بند( الف) ماده (1) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 118646/ت57915هـ مورخ 1399/10/17 هیات وزیران منضم به فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
به پیوست تصویردادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
معاونان محترم سازمان رییس محترم مرکز آموزش، پژوهش و برنامه­ریزی مالیاتی رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران رییس ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
تصویر آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
نظر به ابهامات و سوالات مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
پیرو بخشنامه های شماره 210/99/78 مورخ 1399/10/27 و شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/1/20 به پیوست تصویر ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مبنی بر ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
به پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31 موضوع الحاق یک تبصره به ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-14 مورخ 1399/07/20 در خصوص «شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
به پیوست تصویر قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ 1399/09/26 ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد 92 و ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
پیرو بخشنامه های شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 با توجه به اصلاح برخی عناوین موسسات ذکر ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
ضمن ارسال تصویر مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا موضوع نامه شماره 78833 مورخ 1399/07/12 ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 103103 مورخ 1399/09/15 رییس دفتر ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
به پیوست قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 103103 مورخ 1399/09/15 رییس دفتر ...
بیشتر بخوانید
بخشنامه
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: نحوه اقدام ادارات کل امور مالیاتی ...
بیشتر بخوانید