نمونه قرار داد

نمونه  قرارداد های مدیریت مالی با یک کارخانه:

موضوع قرارداد :

1- تهیه و ارائه بودجه مجموعه بر اساس اطلاعات زیر مجموعه ها و تجربه گذشته و براورد درامد و هزینه سال اینده

2- بررسی و تطبیق فعالیت ها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات

3- برنامه ریزی به منظور انطباق نظام های مالی و هزینه یابی با اقدامات جاری با توجه به لزوم محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها

4- نظارت بر نقدینگی شرکت بر اساس بودجه و اولویت بندی نیاز ها به منظور تخصیص بهینه منابع

5- نگهداری سوابق و مدارک مالی ، ثبت حساب ها و نگهداری دفاتر قانونی و ثبت دقیق و به موقع رویدادهای مالی

6- تهیه و تنظیم خط مشی ها ، دستورالعمل ها ، روش ها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز

7- تهیه گزارشات مالی و تفریع بودجه و ترازنامه سالانه ، دریافت گزارش مالی از واحد ها و پروژه ها و تجزیه و تحلیل آنها

8- تدوین و کنترل صورت های مالی منطبق با استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت

9- تنظیم گزارش های مالی (بودجه ای ، نقدینگی ، دارایی ها ، وضعیت پیمانکاران ، مالیه ، بدهی)

10- کنترل حساب های دریافتنی و پرداختنی و پیگیری مغایرات بر اساس صورت مغایرت و تطبیق حساب ها

11- کنترل کلیه پرداختها ( حقوق و مزایا ، صورت مضعیت پیمانکاران و فروشندگان و سایر ) بر اساس آئین نامه ها، مقررات و قوانین مربوطه

12- تهیه و تنظیم و بازنگری آئین نامه های مالی بر اساس آئین نامه معاملات به منظور ساماندهی فعالیت های مالی

13- نیاز سنجی آموزش پرسنل تحت سرپرستی بر اساس نیازهای شخصی به منظور ارتقاء دانش و به روز نگهداشتن اطلاعات پرسنل

14- برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی و اصلاح حسابهای سنوات قبل و تهیه گزارش های مالی مورد نیاز

15- پیشنهاد راههای اعمال صرفه جویی در هزینه ها و افزایش در آمدها و محاسبه و پرداخت هزینه ها و دریافت در آمد ها و نگهداری حسابهای مربوطه

16- نظارت و کنترل به منظور حفظ و نگهداری اموال و دارائیها و صدور اسناد صندوق و دریافت و پرداختهای نقدی

17- حفظ و نگهداری اسناد ، اوراق بهادار و ضمانتنامه های دریافتی و انجام اقدام های لازم در مورد وصول، تمدید و یا ابطال آنها

18- تحلیل گرایش های بازار به منظور یافتن فرصتهایی برای تامین مالی بهتر ، پیشنهاد سرمایه گذاری در پروژه های جدید و اخذ تصمیمات صحیح مالی

19- طبقه بندی حسابها ، طبقه بندی گروه کالا ها و کدینگ مربوط به موجودی ها و انبار ، بر اساس سیستم های مکانیزه به منظور ایجاد وحدت رویه

20- کنترل صحت مدارک ضمیمه اسناد حسابداری ، کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها و پیگیری و بروزرسانی مانده حساب های سنواتی

موضوع قراداد مالیاتی هست با یکی از شرکت ها

موضوع قرارداد :

1- مشاوره در امور مباحث مالی مربوط به دارایی

2- ثبت کلیه اسناد مثبته حسابداری مطابق با آخرین تغییرات و دستورالعمل های وزارت دارائی

3- چاپ و صدور روکش اسناد روزنامه به پیوست اسناد مثبته و تهیه و بایگانی , فایل ها و اسناد مورد نیاز ممیز جهت رسیدگی به پرونده سال مربوطه

4- تحریر دفاتر (روزنامه و کل) پلمپ قانونی سال مورد قرارداد

5- درخواست صدور و پلمپ دفاتر قانونی سال اینده

6- تهیه و تنظیم و ارسال 4 دوره اظهارنامه ارزش افزوده

7- تهیه و تنظیم و ارسال 4 دوره صورت معاملات فصلی (ماده 169)

8- ثبت و ارسال ماهیانه اظهارنامه مالیات حقوق

9- تهیه و تنظیم و ارسال اظهار نامه عملکرد مربوط به سال مالی مورد قرارداد

10- دفاعیه مالیاتی مربوط به سال مذکور نزد ممیز مالیاتی مربوطه