تجدید ارزیابی دارایی شما هزینه است یا درآمد غیر عملیاتی؟

تجدید ارزیابی دارایی شما هزینه است یا درآمد غیر عملیاتی؟

تجدید ارزیابی تجدید ارزیابی دارایی ها، مخصوصا در شرایط تورمی میتواند ارزش های مطلوبتری را در گزارش های مالی انعکاس دهد. در استاندارد ۱۱ حسابداری و بند ۹ این استاندارد بیان شده است که پس از شناخت دارایی ثابت مشهود، چنانچه ارزش منصفانه به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد، باید آن را به […]