نمونه قرار داد

نمونه  قرارداد های مدیریت مالی با یک کارخانه: موضوع قرارداد : 1- تهیه و ارائه بودجه مجموعه بر اساس اطلاعات زیر مجموعه ها و تجربه گذشته و براورد درامد و هزینه سال اینده 2- بررسی و تطبیق فعالیت ها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات 3- برنامه ریزی به منظور انطباق نظام های […]