سازمان امور مالیاتی

بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 200/99/518 تاریخ: 1399/08/05 دستورالعمل 518 99 مواد «191» قانون مالیات های مستقیم و «33» قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای (ز) تبصره «8» و (م) تبصره «6» قانون بودجه سال های 1398 و 1399 م.ا.س   مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم […]