مالیات

نحوه ردیابی معاملات غیرواقعی در حوزه مالیاتی!

معاملات غیر واقعی سر منشا خسارت سنگین در حسابرسی مالیاتی لازم است مامور تشخیص مالیات نسبت به فعالیت مودی اشراف کامل داشته وروش حسابرسی خود را به نحوی تنظیم نماید که از کل به جز برسدبه عبارت ساده ، مامور مالیاتی به عنوان نماینده شریک اصلی هر فعال اقتصادی باید بفهمد کی به کیه ، […]