خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی شامل خدماتی است که اجرای تکالیف و دستورالعمل های قوانین مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده راپوشش می دهد . در چند سال اخیر سیستم مالیات ستانی دچار تغییرات زیادی شده و خدمات مالیاتی در ایران با تکنولوژی روز اروپا توسط سازمان امور مالیاتی پیاده سازی شده است. با این برنامه اجرای تکالیف […]

نمونه قرار داد

نمونه  قرارداد های مدیریت مالی با یک کارخانه: موضوع قرارداد : 1- تهیه و ارائه بودجه مجموعه بر اساس اطلاعات زیر مجموعه ها و تجربه گذشته و براورد درامد و هزینه سال اینده 2- بررسی و تطبیق فعالیت ها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات 3- برنامه ریزی به منظور انطباق نظام های […]