قانون مالیات‌های مستقیم در مورد خوداظهاری چه می‌گوید؟

قانون مالیات‌های مستقیم در مورد خوداظهاری چه می‌گوید؟

خوداظهاری به‌عنوان یکی از شیوه‌های اخذ مالیات و در عین حال در نظام‌های مالیاتی مدرن به‌عنوان مهم‌ترین شیوه اخذ آن، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفت؛ البته این روش دریافت مالیات پیشتر نیز در نظام مالیاتی ما وجود داشته ولی با غلبه محاسبه مالیات به‌صورت علی‌الرأس، خوداظهاری همواره […]